RODO
GROWTH LAB Wojciech Skalski (skalskigrowth.com)

Klauzula dotycząca formularza kontaktowego


Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Skalski, prowadzący GROWTH LAB, ul. Chełmońskiego 134C/2, 31-340 Kraków, NIP: 6521717442, REGON: 243605380.
 2. W sprawie udzielenia informacji dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@skalskigrowth.com.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie na podstawie zgody wyrażonej w art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu obrony przed roszczeniami – art. ust. 1 lit. f RODO.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom oprogramowania, portalom społecznościowym, dostawcom usług hostingowych dla stron internetowych, dostawcom usług hostingowych dla skrzynek e-mail oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa osobowe będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przedawnienia roszczeń.
 7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w formie profilowania i na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

 

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji kandydatów


Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:


 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojciech Skalski, prowadzący GROWTH LAB, ul. Chełmońskiego 134C/2, 31-340 Kraków, NIP: 6521717442, REGON: 243605380.
 2. W sprawie udzielenia informacji dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@skalskigrowth.com.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody oraz przepisów Kodeksu Cywilnego – art. 6 ust. 1 lit. a, b. 6 ust. 1 lit. a, b RODO. Państwa dane mogą być, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, przetwarzane w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysyłanie wiadomości e-mail, portalom rekrutacyjnym, dostawcom oprogramowania oraz innym podmiotom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłą rekrutację – do czasu odwołania zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w formie profilowania i na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.


Klauzula dla klienta i wykonawcy (będącego osobą fizyczną)

 

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:


 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojciech Skalski, prowadzący GROWTH LAB, ul. Chełmońskiego 134C/2, 31-340 Kraków, NIP: 6521717442, REGON: 243605380.
 2. W celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z nami oraz na skrzynkę e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@skalskigrowth.com.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej w oparciu o wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) w celu wykorzystania wizerunku na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którymi są:
   • obrona przed roszczeniami
   • działanie w charakterze osoby kontaktowej oraz realizacja umów gospodarczych zawartych
   • z klientem lub kontrahentem
   • prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazywane bankom, Poczcie Polskiej S.A., ZUS, US, hostingowi skrzynek e-mail, dostawcy usług hostingowych dla stron internetowych, firmie księgowej i kadrowej, dostawcom oprogramowania, klientom i partnerom biznesowym firmy.
 5. Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, w tym w Kodeksie Cywilnym, przez okres przedawnienia roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody – do czasu jej odwołania.
 7. Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do współpracy, a w przypadku wyrażenia zgody podanie danych jest dobrowolne.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w formie profilowania i na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.


Klauzula dla pracowników klienta, kontrahenta (osób fizycznych pełniących funkcję członków organów osób prawnych, pełnomocników, prokurentów, przedstawicieli klientów lub kontrahentów oraz osób kontaktowych ze strony klienta, kontrahenta)

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (RODO) informujemy, że:


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Skalski, prowadzący GROWTH LAB, ul. Chełmońskiego 134C/2, 31-340 Kraków, NIP: 6521717442, REGON: 243605380.
 2. W sprawie udzielenia informacji dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@skalskigrowth.com.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • nawiązania relacji biznesowych, w tym podpisania umów lub w celach kontaktowych w związku z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na powiązanym administratorze np. w zakresie rozliczeń finansowych i księgowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazywane hostingowi poczty elektronicznej, dostawcom oprogramowania i innym podmiotom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dane z dokumentów finansowych będą przetwarzane przez czas określony w przepisach o rachunkowości.
 7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych i wniesienia sprzeciwu.
 8. Uzyskaliśmy Państwa dane:
  • jeżeli są Państwo przedstawicielem firmy;
  • od podmiotu, w którym pełnią Państwo funkcję członka organów osób prawnych oraz z Krajowego Rejestru Sądowego;
  • jeżeli są Państwo osobą wyznaczoną przez podmiot do kontaktu: od podmiotu, w którym pełnią Państwo tę funkcję na podstawie umowy.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Państwa dane nie będą profilowane i na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.


Klauzula marketingowa

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (dalej: RODO), informujemy, że:


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Skalski, prowadzący GROWTH LAB, ul. Chełmońskiego 134C/2, 31-340 Kraków, NIP: 6521717442, REGON: 243605380.
 2. W sprawie udzielenia informacji dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@skalskigrowth.com.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych na podstawie Państwa zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO. Uzasadnionym interesem administratora jest informowanie obecnych klientów o produktach i usługach firmy.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom oprogramowania, portalom społecznościowym, dostawcom usług hostingowych dla stron internetowych, dostawcom usług hostingowych dla skrzynek e-mail oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub zakończenia współpracy.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Państwa dane będą profilowane, ale na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
crossmenu